До статей

Тетяна Кривохижа: як відновити матеріали втраченої справи про банкрутство

15 жовтня, 2015
Аналітика
Тетяна Кривохижа: як відновити матеріали втраченої справи про банкрутство

Тетяна Кривохижа, суддя господарського суду Луганської області в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація розповіла про порядок відновлення матеріалів втраченої справи про банкрутство.

У зв'язку з проведенням антитерористичної операції в Луганську та Луганській області на порядку денному виникла проблема відновлення матеріалів втрачених справ у господарському суді Луганської області, зокрема, справ про банкрутство.

І раніше виникали поодинокі випадки вибуття справ з господарського судочинства, наприклад, при надсиланні їх поштою у разі апеляційного чи касаційного провадження, чи з будь-яких інших причин. Але то були виключення.

Як свідчать статистичні дані обліку справ, зараз в провадженні господарського суду знаходиться 251 справа про банкрутство. Декілька справ збереглися у повному обсязі, оскільки на час поновлення роботи господарського суду Луганської області з 06.04.2015, згідно з розпорядженням від 02.04.2015 №18-р голови Вищого господарського суду України «Про відновлення роботи господарського суду Луганської області», вони знаходилися в касаційному провадженні. Зокрема, у повному обсязі збереглась справа №21/107б про банкрутство боржника ТОВ «ВТК «Металіон».

Значна кількість справ на цей час вважається втраченою, оскільки залишились на території, яка не підконтрольна українській владі, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 «Про нестачу архівних справ (документів)», внаслідок настання обставин непереборної сили – проведенням антитерористичної операції на підставі Указу Президента України від 14.04.2014 №405/2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Чинне господарське процесуальне законодавство поки що не містить положень (відповідних норм) щодо процедури відновлення матеріалів втрачених справ.

Механізм відновлення зараз лише напрацьовується суддями та відповідними працівниками судів.

Останні у своїй діяльності повинні керуватися вказівками вищих юрисдикційних інстанцій. Зокрема, ч. 3 ст. 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 №1632-VII (далі за текстом – Закон №1632-VII) передбачено, що у разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 21.11.2012 №2, констатує, що Господарський процесуальний кодекс не містить положень щодо відновлення втраченої справи, однак це не може бути підставою для відмови в прийнятті чи залишені без розгляду заяви, клопотання чи іншого, передбаченого ГПК, звернення учасника судового процесу до господарського суду.

Згідно п.2 ч.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» в редакції від 24.11.2014, втрачена справа може бути відновлена за заявою особи (осіб), що була учасником відповідного судового процесу і звернулася до того місцевого господарського суду, який розглянув справу по суті або припинив провадження в ній чи залишив позов без розгляду, а також зазначеним господарським судом за своєї ініціативи.

Відновлення втраченої справи здійснюється місцевим господарським судом незалежно від того, на якій стадії розгляду (в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції) вона перебувала чи перебуває на цей час.

Якщо місцевий господарський суд, про який ідеться в абзацах першому і другому підпунктів 7.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 №2 «Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України», знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення втраченої справи здійснюється господарським судом за територіальною підсудністю судових справ, що визначено згідно із статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» або статтями 1, 3 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».

За п. 7.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» в редакції від 24.11.2014, у разі якщо за змістом поданої до суду заяви або скарги для її розгляду достатньо лише деяких матеріалів справи, то втрачена справа може відновлюватися тільки в частині, необхідній для такого розгляду, а не повністю.

За п. 7.9. цієї ж Постанови за результатами розгляду заяви про відновлення справи господарський суд виносить ухвалу про відновлення втраченої справи повністю або в певній частині.

Зараз на контролі суду знаходиться питання відновлення справ про банкрутство.

Згідно з обліковими даними по суду, на цей час в провадженні господарського суду знаходиться 251 справа про банкрутство.

Суддями колегії вживаються невідкладні заходи щодо відновлення матеріалів втрачених справ, оскільки майже усі вони залишилися на території, не підконтрольній українській владі.

Матеріали втраченої справи про банкрутство можуть бути відновлені за заявою конкретної особи чи осіб, що були сторонами чи учасниками відповідного процедурного провадження. Зацікавлена особа із згаданого кола осіб вправі звернутися з відповідною заявою або клопотанням до господарського суду першої інстанції, тобто до місцевого суду, в провадженні якого знаходилась чи на цей час повинна знаходитись відповідна справа. Заява повинна містити вимогу, викладену у вільній формі, щодо відновлення втраченої справи про банкрутство у цілому чи окремих її матеріалів, необхідних для вчинення конкретних процедурних дій чи прийняття конкретного рішення з конкретних обставин.

Як вже зазначалося раніше, заява чи клопотання подається до суду, незалежно від судової процедури, яка застосовується до боржника (банкрута).

Заява чи клопотання призначаються судом до розгляду у судовому засіданні на загальних підставах. З порушення провадження з відновлення матеріалів втраченої справи суд приймає ухвалу.

Як правило, суд витребує від сторін у справі та її учасників надання усіх необхідних матеріалів для відновлення втраченої справи.

За приписами ст. 36 ГПК України письмові докази подаються до суду в оригіналах чи в належним чином завірених копіях, тобто в копіях, які містять напис про їх відповідність оригіналам, підпис посадової особи, яка вчинила цей напис, та печатку установи (підприємства, товариства тощо), яка скріплює цей підпис.

Письмовими доказами є документи та матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного прийняття рішення з процедурного провадження у справі про банкрутство.

Якщо для прийняття судом рішення має значення лише частина документу, то достатньо надати її частину у вигляді засвідченого витягу з нього.

Слід зазначити, що за приписами цієї норми оригінали документів надаються у тому випадку, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами. Оригінали документів слід також надавати, якщо на це є вимога суду.

У разі, якщо сторонами та учасниками провадження у справі про банкрутство надано достатньо належних матеріалів за процедурним провадженням, то суд виносить ухвали про відновлення матеріалів втраченої справи повністю чи в конкретній її частині.

Слід зазначити, що згідно з вищенаданими рекомендаціями, господарський суд в праві за своєю ініціативою порушити питання про відновлення матеріалів втраченої справи (повністю чи частково), про що також виноситься ухвала, приписи якої є обов'язковими для сторін та учасників по справі.
Коментарі
Додати коментар